නිෂ්පාදන

 • High Precision Injection YH-850

  අධි නිරවද්‍ය එන්නත් YH-850

  සම්පුර්ණ YH සර්වෝ ශ්‍රේණියේ යන්ත්‍රය ප්‍රමාණවත් බල පද්ධතියක්, ඉහළ නිරවද්‍යතා පාලනයක්, ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක්, ඉහළ බහුකාර්යතාවයක් සහ විවිධ ප්‍රමාණයේ ඉස්කුරුප්පු බැරල්, විවිධ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සපුරාලන අභිරුචිකරණය කරන ලද සැලසුම් කරන ලද බල පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.
 • High Precision Injection YH-420

  අධි නිරවද්‍ය එන්නත් YH-420

  සම්පුර්ණ YH සර්වෝ ශ්‍රේණියේ යන්ත්‍රය ප්‍රමාණවත් බල පද්ධතියක්, ඉහළ නිරවද්‍යතා පාලනයක්, ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක්, ඉහළ බහුකාර්යතාවයක් සහ විවිධ ප්‍රමාණයේ ඉස්කුරුප්පු බැරල්, විවිධ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සපුරාලන අභිරුචිකරණය කරන ලද සැලසුම් කරන ලද බල පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.
 • High Precision Injection YH-330

  අධි නිරවද්‍ය එන්නත් YH-330

  සම්පුර්ණ YH සර්වෝ ශ්‍රේණියේ යන්ත්‍රය ප්‍රමාණවත් බල පද්ධතියක්, ඉහළ නිරවද්‍යතා පාලනයක්, ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක්, ඉහළ බහුකාර්යතාවයක් සහ විවිධ ප්‍රමාණයේ ඉස්කුරුප්පු බැරල්, විවිධ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සපුරාලන අභිරුචිකරණය කරන ලද සැලසුම් කරන ලද බල පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.
 • High Precision Injection YH-220

  අධි නිරවද්‍ය එන්නත් YH-220

  සම්පුර්ණ YH සර්වෝ ශ්‍රේණියේ යන්ත්‍රය ප්‍රමාණවත් බල පද්ධතියක්, ඉහළ නිරවද්‍යතා පාලනයක්, ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක්, ඉහළ බහුකාර්යතාවයක් සහ විවිධ ප්‍රමාණයේ ඉස්කුරුප්පු බැරල්, විවිධ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සපුරාලන අභිරුචිකරණය කරන ලද සැලසුම් කරන ලද බල පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.
 • High Precision Injection YH-170

  අධි නිරවද්‍ය එන්නත් YH-170

  සම්පුර්ණ YH සර්වෝ ශ්‍රේණියේ යන්ත්‍රය ප්‍රමාණවත් බල පද්ධතියක්, ඉහළ නිරවද්‍යතා පාලනයක්, ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක්, ඉහළ බහුකාර්යතාවයක් සහ විවිධ ප්‍රමාණයේ ඉස්කුරුප්පු බැරල්, විවිධ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සපුරාලන අභිරුචිකරණය කරන ලද සැලසුම් කරන ලද බල පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.
 • High Precision Injection YH-130

  අධි නිරවද්‍ය එන්නත් YH-130

  සම්පුර්ණ YH සර්වෝ ශ්‍රේණියේ යන්ත්‍රය ප්‍රමාණවත් බල පද්ධතියක්, ඉහළ නිරවද්‍යතා පාලනයක්, ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක්, ඉහළ බහුකාර්යතාවයක් සහ විවිධ ප්‍රමාණයේ ඉස්කුරුප්පු බැරල්, විවිධ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සපුරාලන අභිරුචිකරණය කරන ලද සැලසුම් කරන ලද බල පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.
 • Thin Wall High Speed Injection GH-380

  තුනී බිත්ති අධිවේගී එන්නත් GH-380

  ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් මැෂින් පරීක්ෂාව අපි විවිධ වර්ගයේ එන්නත් අච්චු 10 කට වඩා ආයෝජනය කර ඇති අතර ඒවා භාවිතා කරනුයේ විවිධ වර්ගයේ එන්නත් අච්චු යන්ත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පමණි. මෙම අච්චු වලින් සමහරක් අධිවේගී ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් සඳහා සුදුසු වන අතර සමහර ඒවාට ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් ප්ලාස්ටික් පිරවීම අවශ්‍ය වන අතර සමහර ඒවා පාර්ශ්වීය හරය ඇදගෙන යන හෝ විශේෂ ද්‍රව්‍ය එන්නත් කිරීම සඳහා සුදුසු අච්චු වලට සේවය කරයි… පරීක්ෂණය පැය 24 ක් යන්ත්‍රය මත ක්‍රියාත්මක වේ , ප්ලාස්ටික් අච්චු සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළුව ...
 • Thin Wall High Speed Injection GH-280

  තුනී බිත්ති අධිවේගී එන්නත් GH-280

  ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් මැෂින් පරීක්ෂාව අපි විවිධ වර්ගයේ එන්නත් අච්චු 10 කට වඩා ආයෝජනය කර ඇති අතර ඒවා භාවිතා කරනුයේ විවිධ වර්ගයේ එන්නත් අච්චු යන්ත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පමණි. මෙම අච්චු වලින් සමහරක් අධිවේගී ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් සඳහා සුදුසු වන අතර සමහර ඒවාට ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් ප්ලාස්ටික් පිරවීම අවශ්‍ය වන අතර සමහර ඒවා පාර්ශ්වීය හරය ඇදගෙන යන හෝ විශේෂ ද්‍රව්‍ය එන්නත් කිරීම සඳහා සුදුසු අච්චු වලට සේවය කරයි… පරීක්ෂණය පැය 24 ක් යන්ත්‍රය මත ක්‍රියාත්මක වේ , ප්ලාස්ටික් අච්චු සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළුව ...
 • Thin Wall High Speed Injection GH-250

  තුනී බිත්ති අධිවේගී එන්නත් GH-250

  බාහිරව මිලදී ගත් සියලුම කොටස්වල තත්ත්ව පාලනය සැපයුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමේදී අපි අතිශයින්ම දැඩි ය. හයිඩ්‍රොලික් සංරචක සහ විදුලි සංරචක ප්‍රසම්පාදනයෙන් 90% ක්ම ලැබෙන්නේ ලෝක ප්‍රකට වෙළඳ නාම වලින්. ඒ අතරම, මෙම සංරචක සඳහා, අපට අවම වශයෙන් වසරක ගුණාත්මක සහතිකයක් පොරොන්දු විය හැකිය. පුළුල් ශාරීරික පරීක්ෂණ ඉස්කුරුප්පු, බැරල්, බිත්ති පැනල් සහ ටයි ද ds ු මත විවිධ භෞතික පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ. නිරවද්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ සිදු කිරීමට පෙර, අපගේ අදාළ ගුණාත්මක භාවය ...
 • Thin Wall High Speed Injection GH-210

  තුනී බිත්ති අධිවේගී එන්නත් GH-210

  බාහිරව මිලදී ගත් සියලුම කොටස්වල තත්ත්ව පාලනය සැපයුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමේදී අපි අතිශයින්ම දැඩි ය. හයිඩ්‍රොලික් සංරචක සහ විදුලි සංරචක ප්‍රසම්පාදනයෙන් 90% ක්ම ලැබෙන්නේ ලෝක ප්‍රකට වෙළඳ නාම වලින්. ඒ අතරම, මෙම සංරචක සඳහා, අපට අවම වශයෙන් වසරක ගුණාත්මක සහතිකයක් පොරොන්දු විය හැකිය. පුළුල් ශාරීරික පරීක්ෂණ ඉස්කුරුප්පු, බැරල්, බිත්ති පැනල් සහ ටයි ද ds ු මත විවිධ භෞතික පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ. නිරවද්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ සිදු කිරීමට පෙර, අපගේ අදාළ ගුණාත්මක භාවය ...